โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ” สำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 1/62

 • “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
  ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ”
  สำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
  #สาขาวิชาการบัญชี /การจัดการ /การเงิน
  /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /การตลาด
  คณะวิทยาการจัดการ
  ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

Share to ...