กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

Share to ...