กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาทุ่งขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย