โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มวิชาแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มวิชาแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

Translate »