โครงการจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรมการเป็นคนดีศรี วจ. ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมในโครงการจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรมการเป็นคนดีศรี วจ. ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

Share to ...