โครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to ...