โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค กศ.พ. ปี 2561

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค กศ.พ. ปี 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Translate »