การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

*************************

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 มีรูปแบบการประชุมฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ“การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเจ้าภาพร่วม 5 สถาบัน ได้แก่
1) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ
5) คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้  มีสถาบันการศึกษาอื่นส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน 10 สถาบัน โดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปีนี้มีส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น จำนวน 99 ผลงาน แบ่งเป็นการนำเสนอภาคบรรยาย จำนวน 53 ผลงาน และภาคโปสเตอร์ จำนวน 46 ผลงาน