สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนำเข้าและส่งออก ระดับ 1 (ครั้งที่ 2)

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดโครงการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนำเข้าและส่งออก ระดับ 1 (ครั้งที่ 2)
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก อาคารคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
#สอบผ่านเกณฑ์ได้ใบรับรองฯเหมือนเดิม

Share to ...