โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น

โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น

ณ บ้านท่าดีหมี  หมู่ 4  ตำบลปากตม  อำเภอเชียงคาน   จังหวัดเลย

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มีศูนย์ข้อมูลธุรกิจซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในคณะ ตามนโยบายของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เพื่อสนองภารกิจหลักในการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจ่ึงต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่มีปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนของตนให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ในท้องถิ่นหมู่บ้านเป้าหมาย 31 หมู่บ้าน จังหวัดเลย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น และให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ซึ่งมีการประชุมเวทีประชาคมชี้แจงพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น โดยทีมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เกี่ยวกับประเด็น การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมและประเพณี

 

Share to ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *