ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนออนไลน์ (Massive Open Online Coursewere : MOOC) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อให้ความรู้การจัดทำบทเรียนออนไลน์ MOOC. กับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนออนไลน์ (Massive Open Online Coursewere : MOOC) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อให้ความรู้การจัดทำบทเรียนออนไลน์ MOOC. กับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

Share to ...