คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการตรวจประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘ พรรษา

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการตรวจประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘ พรรษา

Share to ...