ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิทศนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่