คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ Startup Entrepreneurship for Student วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง ประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการฉลิมทระเกียรติ 80 พรรษา

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ Startup Entrepreneurship for Student วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง ประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการฉลิมทระเกียรติ 80 พรรษา