โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มวิชาแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มวิชาแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิไล ผิวมา อาจารย์ยุพดี ผ่องศรี และ ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์

ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ1 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ2 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณสถิติและธุรกิจ

ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

Translate »