โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ปริญ วีระพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในรายวิชาโลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียน การขนส่งทางบกและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ และการจัดการการขนส่งทางน้ำ

ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Translate »