โครงการติดตามงานประกันคุณภาพและการติดตามการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

โครงการติดตามงานประกันคุณภาพและการติดตามการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.มธุรส ชลามาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วิชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

Translate »