สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เตรียมความพร้อม/ปฐมนิทศนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

Translate »