คณะวิทยาการจัดการจัดประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ…..วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ อาคาร ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา