โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และบุคลิกภาพสำหรับนักการเงิน สาขาวิชาการเงิน

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และบุคลิกภาพสำหรับนักการเงิน สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก

Share to ...