ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล ขวัญใจคณะทำงาน จำนวน 10,000 บาท ในโครงการ digital content tourism

#ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ???
ได้แก่ 1.นายทศพล โชคบัณฑิต
2.นายวสุธร เนตรสุวรรณ
3.นางสาวนัฐริณี แสงระยับ

นักศึกษาขั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
#ได้รับรางวัลขวัญใจคณะทำงาน โครงการ digital content tourism?? ????

Share to ...