ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยราชภักเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การจัดดอกไม้ตกแต่งล็อปบี้โรงแรม นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดคลิปวีดีโอประชาชสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 5 และโครงการประกวดคลิปวีดีโอดิจิทัลคอนเทนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลขวัญใจคณะทำงาน โครงการ Digital content tourism ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น วันที่ 16 กันยายน 2562

Share to ...