โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วยวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับบริษัท สยาม แม็คโครมิตร จำกัด (มหาชน)จัดโครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วยวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมขั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิพระเกียรติ 80 พรรษา

Translate »