การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายในการพัฒนลักสูตรการเรียนการสอน

การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายในการพัฒนลักสูตรการเรียนการสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2562 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to ...