ข่าวบริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สาขาวิชาการจัดการธุร

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและสาขาวิชาทั้ง 9 สาขาวิชา ได้ร่วมจัดกิจกรรม Open House “

เมื่อวันที่ 18 สิงหา

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเทคโนโลยี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม Open House คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 17 สิงหา

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม โครงการ มหกรรมวิชาการเปิดบ้าน LRU

เมื่อวันที่ 11 สิงหา

Read More