ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสต์ดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสต์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2565
รูปแบบในสถานที่ตั้งและระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ และขอขอบคุณ คณะกรรมการ
ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร – ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา – กรรมการ
รศ. วาริศา พลายบัว – กรรมการและเลขานุการ
ณ ห้องฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย