ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรต่อไป