ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 29 ครั้งที่ 1/2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 29
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม