ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างโลกเสมือนจริง ด้วย Metaverse spatial ในยุคดิจิทัล

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ให้ความรู้กับน้อง ๆ ในระดับมัธยมศึกษา ปวช/ปวส. ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างโลกเสมือนจริง ด้วย Metaverse spatial ในยุคดิจิทัล” ภายใต้โครงการ “พัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ทางคอมพิวเตอร์นำไปสู่การปฏิบัติจริง” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ซึ่งมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม ได้แก่
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคเลย
โรงเรียนท่าลี่วิทยา
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
โรงเรียนวรราชวิทยา
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดเลย
#สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
#BCD #bizcomlru #Fmslru #คณะวิทยาการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม