ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

กิจกรรมการอบรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย และหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 23

ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลยและหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 23 อ.นาด้วง จังหวัดเลย