ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

การอบรมเส้นทางการเป็นนักคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิตอล สาขาวิชาคอมพิวเตอ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก  สาขาวิชาคอมพิวเตอ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมในโครงการเส้นทางการเป็นนักคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิตอล เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจ ใช้เป็นแนวทางการก้าวู่การเป็นนักคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิตอล และใช้ในการทำงานในอนาคตได้