ข่าวเทคโนโลยี

ข้อมูลช่องทางการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการบัญชี

ข้อมูลช่องทางการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อผู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมู่เรียน ช่องทาง รหัสเข้า
ดร.สาธิยากลิ่นสุคนธ์ 3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5) LM01

(บ.6305+บ.6306T)

พฤ. 13:00-17:00
19405

Google classroom 643k7fu
Google Meet https://meet.google.com
/lookup/eqlct72h5u
ดร.สาธิยากลิ่นสุคนธ์ 3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5) LM02

บ.6305

ศ. 08:00-12:00
19604

Google classroom roptsqf
Google Meet https://meet.google.com
/lookup/avidr4ku6o
ดร.สาธิยากลิ่นสุคนธ์ 3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) บ.6204T

อ. 13:00-17:00
19413

Google classroom 6ivicn2
Google Meet https://meet.google.com
/lookup/diiepjyxrx
ดร.สาธิยากลิ่นสุคนธ์ 3523401 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) บ.6001

พฤ. 08:00-12:00
19301

Google classroom j37klqu
ดร.สาธิยากลิ่นสุคนธ์ 3523401 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) บ.6002

จ. 13:00-17:00
19301

Google classroom eyhtard
ดร.สาธิยากลิ่นสุคนธ์ 3523401 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) บ.6003

พ. 08:00-12:00
19301

Google classroom nmgjqfp
ชื่อผู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมู่เรียน ช่องทาง รหัสเข้า
อาจารย์สนั่น     พรมศิลา 3521103    หลักการบัญชี 3 LN01 Google classroom mujeo3r

 

3521104    หลักการบัญชีชั้นต้น 3 LN06 Google classroom hdl4ygp

 

3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น 3 LN09

 

LN10

 

Google classroom bwd4cda

 

hsrdv2i

 

3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 LN01 Google classroom fxyzdxn