ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับบริษัท พี.แอล.บสซิเนส จำกัด วันที่ 18 ตุลาคม 62 ณ อาคาร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิพระเกียรติ 80 พรรษา