ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

วัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการการประกวดเยาวชน เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัล และ สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการการประกวดเยาวชน เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพัธ์ 2566 ณ ลานเอกอเนกประสงค์หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม