ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

วิพากษ์(ภายใน)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

วิพากษ์(ภายใน)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล วันที่ 19มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม