ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอบรมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอบรมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาการท่องเที่ยววันที่ 3 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม