ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรม “ผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ”?? เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางการออกแบบกราฟิกดีไซน์ (graphic design) อย่างมืออาชีพ

วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรม “ผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ”?? เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางการออกแบบกราฟิกดีไซน์ (graphic design) อย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์เลย ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ ?? #เด็กนิเทศศาสตร์ #wearecommartsLRU #คนสร้างสรรค์สื่อ #นิเทศฯเลย ❤️