ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาไม่มีหมวดหมู่

โครงการก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพบัญชี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

โครงการก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพบัญชี
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562
ณ ห้องศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ
#ขอขอบพระคุณ ผศ.เหมวดี กายใหญ่ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องบุคลิกภาพที่ดีของนักบัญชีมืออาชีพ
#ขอบคุณ คุณวิมลวรรณ วัฒนถนอม ผู้จัดการ บ.พี.เจ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด และผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ ที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพการบัญชี
#ขอบคุณ อ.ขนิษฐา หาระคุณ ที่ช่วยดูแลตลอดโครงการ
#ขอบคุณ อ.สาขาวิชาการบัญชีทุกท่านที่ช่วยดำเนินโครงการในครั้งนี้ให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี