ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมปรับพื้นฐานทางการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัด อบรมปรับพื้นฐานทางการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ (ด้านคณิตศาสตร์แสะภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง19309 ห้อง19308 และห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม