ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเทคโนโลยี

การออกแบบกราฟิกเพื่องานธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Canva และโปรแกรม Kinemaster

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ได้จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบกราฟิกเพื่องานธุรกิจ
โดยใช้โปรแกรม Canva และโปรแกรม Kinemaster
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2
อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยมีวิทยากร : ผศ.ดร.ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร อาจารย์ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ
อาจารย์ปฐมาวดี คำทอง อาจารย์วรกร พิมพาคุณ อาจารย์ไหมคำ ตันติปทุม

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม