ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวการเปิดตัวเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.phanichshoploei.com

คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัวเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.phanichshoploei.comโดยมี
นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช หัวหน้าโครงการวิจัย
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องลักษณะงาม อาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม