ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้า

คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้า
โครงการวิจัย การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนฺช เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวรายงานผลงานวิจัย
และพิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องลักษณะงาม อาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

      

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม