ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาสื่อและงานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาสื่อและงานประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ร่วมกับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม