ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาทางการจัดการสู่มาตรฐานวิชาชีพ

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการสู่มาตรฐานวิชาชีพ
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ส อาคารปฏิบัติการวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม