ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสัมมนาก้าวสู่วิชาชีพบัญชี

โครงการอบรมสัมมนาก้าวสู่วิชาชีพบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม