ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย