ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.มธุรส ชลามาตย์

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ