ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักเรียนชั้น ม.6 เพื่อศึกษาต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่
?โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์
?โรงเรียนเชียงคาน
?โรงเรียนมูลมัง
?โรงเรียนปากชมวิทยา
?โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
?โรงเรียนเซนต์จอห์น ท่าบม
?โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

แล้วมาเรียนสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เยอะๆนะคะ