ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขัน

โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ประจำปี 2561

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก อาคารคณะวิทยาการจัดการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาเลย ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมโครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพร้านโชห่วยท้องถิ่น ด้วยบริการให้คำแนะนำการบริหารร้านค้าอย่างมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแข็งขันการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น โดยผลการแข่งขันจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง