ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การรับใบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (e-LAAS)

การรับใบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงรับจำนำ)
การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมกับฐานข้อมูลสินทรัพย์และงบแสดงฐานะการเงิน”
ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม